Zavolejte nám

+420 608 422 310

Kde nás hledat?

Chotěboř, Vysočina

Dotaz emailem?

Naše aktuality

otevřít

Obchodní podmínky

Rekreační a Vzdělávací středisko Doubravka
Horní Sokolovec 8
583 01 Chotěboř
Rezervace: 608 422 310

Všeobecné smluvní podmínky


Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi společností JUKO, spol. s r.o. (dále jako provozovatel Rekreačního a Vzdělávacího střediska Doubravka) a zákazníkem vzniká na základě vyplněné a podepsané smlouvy o pobytu zákazníkem a alespoň úhrady zálohové platby za pobyt. Svým podpisem zákazník stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami provozovatele, uznává je a souhlasí s nimi. Podepsanou smlouvu o pobytu zákazník předá provozovateli. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva o pobytu.

Cena pobytu a jeho úhrada
Cenou pobytu se rozumí cena, kterou potvrdí provozovatel ve smlouvě o pobytu. Cena je smluvní, sjednaná mezi provozovatelem a zákazníkem. Zákazník je povinen uhradit cenu pobytu přesně dle uzavřené smlouvy o pobytu. Jestliže není úhrada provedená v termínu uvedeném v uzavřené smlouvě o pobytu, sjednaná rezervace propadá.
Způsob úhrady pobytu: složenkou, převodem z účtu či v hotovosti na středisku Doubravka.

Práva a povinnosti zákazníka
K základním právům zákazníka patří právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, právo vyžadovat informace, které se týkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb, právo být ve smluvně sjednaných lhůtách seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách. Zákazník má právo kdykoliv od uzavřené smlouvy o pobytu odstoupit. Toto odstoupení musí učinit písemně. Smluvní vztah je zrušen a pobyt stornován ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno pobytu) doručeno provozovateli. V tomto případě má provozovatel právo účtovat storno poplatek. Nebylo-li oznámení o zrušení rezervace ubytování doručeno provozovateli v níže uvedených lhůtách a zákazník nenastoupil nebo nastoupil později (případně pobyt ukončil dříve), nemá nárok na vrácení hodnoty nevyužitého pobytu. Totéž platí nebude-li dodržen počet osob, pro které bylo ubytováni rezervováno.

Zrušeni pobytu ze strany zákazníka - storno poplatky

Dojde – li ze strany objednavatele ke zrušení pobytu, budou objednateli fakturovány následující stornopoplatky, jejichž splatnost činí 14 dní od obdržení řádně a právem vystaveného daňového dokladu:

V době od podpisu smlouvy do 60 dnů před pobytem – 30% smluvní ceny
45 - 59 dnů před pobytem – 40% smluvní ceny
30 - 44 dnů před pobytem -  50% smluvní ceny
15 - 29 dnů před pobytem  - 60% smluvní ceny
14 a méně dnů před pobytem - 80% smluvní ceny


Storno poplatek se hradí srážkou ze zaplacené částky (zálohy) za pobyt.

Zrušení pobytu ze strany provozovatele
•    Provede-li provozovatel před prvním dnem ubytování podstatnou změnu v rozsahu, kvalitě nebo termínu, je povinen tuto skutečnost zákazníkovi oznámit a vyžádat si ve stanovené lhůtě souhlas s provedenou změnou. Jestliže zákazník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy o ubytování odstoupit bez povinnosti jakékoli náhrady vůči provozovateli, který vrátí zákazníkovi plnou, zákazníkem zaplacenou, cenu pobytu.
•    Nesouhlas se změnou musí zákazník vyjádřit ve stanovené lhůtě - do 5 dnů, rozhodující je datum doručení vyjádření. V opačném případě se má za to, že se změnou souhlasí.
•    Odstoupí-li provozovatel od smlouvy (zruší-li pobyt), je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost zákazníkovi a vrátit zaplacenou částku za ubytování.
•    Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit pobyt pro nedodržení vnitřního ubytovacího řádu a smluvních podmínek. V tomto případě nemá zákazník narok na vrácení hodnoty nevyužitého pobytu.


Nástup a ukončení pobytu
•    V den sjednaného nástupu budou zákazníci ubytováni v době od 17:00 do 23:00 hodin či dle dohody specifikované v pobytové smlouvě
•    V den sjednaného ukončení pobytu bude předán uklizený pokoj provozovateli nejpozději do 10:00 hodin (či dle dohody specifikované v pobytové smlouvě).

Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web:adr.coi.cz


Vnitřní ubytovací podmínky
•    Dům vždy zamykejte.
•    V prostorách domu používejte pouze domácí obuv.
•    Je zakázáno rušit spolubydlící v době nočního klidu od 22:00 do 6:00 hodin.
•    Pokoj může být výhradně užíván takovým počtem osob, pro který byl rezervován.
•    Každý ubytovaný je povinen před odjezdem pokoj uklidit.
•    Veškeré závady na zařízení a vybavení nahlaste provozovateli.
•    Každý účastník rekreace či školení je povinen dodržovat pořádek a čistotu, šetrně zacházet se zařízením a v případě poškození je povinen uhradit náklady opravy nebo pořízení nové věci podle zásad Občanského zákoníku, pokud k tomu došlo zaviněním účastníka rekreace nebo jeho rodinného příslušníka.
•    Veškeré zařízení v jednotlivých místnostech, stejně tak i ve společných prostorách je nepřenosné.
•    Každý účastník rekreace je povinen dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy a pokud zjistí závady tohoto druhu, neprodleně je oznámí provozovateli.
•    Do rekreačního zařízení je zakázáno vodit domácí zvířata.
•    Ve všech prostorách ubytovacího zařízení je zakázáno kouřit.
•    Pokoj bude kontrolován na konci pobytu.
•    Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit pobyt osobám narušujícím smluvní podmínky a ubytovací řád.

Rekreační a Vzdělávací středisko Doubravka
Horní Sokolovec 8
583 01 Chotěboř
Rezervace: 608 422 310


Provozní řád střediska

SPRÁVCE STŘEDISKA

1)     Správce střediska zodpovídá za provozní záležitosti celého objektu Doubravka.
2)     Se správcem střediska je nutné konzultovat způsob využívání objektu Doubravky, který by mohl vést k nevratným změnám objektu Doubravky a jeho vybavení. Správce střediska má konečné slovo při konzultaci způsobu využívání objektu Doubravky. Dále je nutné konzultovat programy, které v rámci pobytové akce budou uskutečněny mimo objekt Doubravky na okolních soukromých pozemcích.
3)     Doba správcovského klidu 13:30 – 16:30 a po 20:00 hod.. Respektujte, prosím, volno personálu v těchto hodinách.

HLAVNÍ BUDOVA

1)     Využívání objektu Doubravky.  Při realizaci pobytu i při výzdobě objektu a jeho přizpůsobování programu jednotlivých akcí není možné provádět zásahy do objektu (do konstrukcí, povrchů stěn, instalací elektro + vodovod + topení + kanalizace + plynovod) a jeho vybavení. Není povoleno vstupovat na střechy jednotlivých objektů areálu střediska Doubravky. Veškeré zjištěné poruchy a závady budou neprodleně ohlášeny správci střediska.
S ohledem na hygienické předpisy, nelze do objektu Doubravky vodit ani přinášet jakákoli zvířata.
2)     Vybavení objektu Doubravky.  Veškeré zařízení pokojů (nábytek, deky, ložní prádlo, polštáře, prostěradla, apod.) je možné používat pouze v souladu s jejich určením a jeho vynášení z pokojů je zakázáno. Nábytek v jídelně a hlavním sále je určen výhradně k použití uvnitř objektu Doubravky. Je zakázáno tento nábytek vynášet ven z objektu. Pro použití na terase nebo mimo hlavní budovu je určen starší dřevěný nábytek, který na požádání vyndá správce.
Výjimky ze zákazu vynášení zařízení z objektu vydává pouze správce objektu.
3)     Používání barev.  Používání barev v rámci programů uvnitř objektu Doubravka je  povoleno  pouze  pokud se jedná o barvy ředitelné vodou. V případě znečištění budovy, jejího zařízení, prádla nebo nádobí odpovídá vedoucí instruktor kursu za uvedení těchto věcí do původního stavu. V hlavní budově střediska je zakázáno  používat barvy olejové, emailové, aj. (pro výtvarné aktivity s těmito druhy barev jsou určeny prostory vně hlavní budovy, např. louka).
4)     Používání otevřeného ohně. V objektu Doubravka, přilehlých objektech (chatky a ledárna) i v okolním lese platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a používání vlastních elektrických spotřebičů (vařiče, svítidla, topidla). Kouřit je možno na terase a prostranství před hlavním vchodem. V programově odůvodněných  případech  je možné  v hlavním sále v rámci programů použít svíčky umístěné ve svícnech a nebo lampičkách s vrchním krytem. V takovém případě přebírá zodpovědnost za veškeré škody na majetku i zdraví lidí vedoucí  akce, který zajistí bezpečnost realizovaného programu.
5)     Zabezpečení objektu Doubravky. Vedoucí každé akce je osobně odpovědný za uzamykání objektu a jeho zabezpečení proti vniknutí nebo krádeži v případě, že je objekt opuštěn všemi účastníky akce.
6)     Evidence osob ubytovaných v objektu Doubravky.  Vedoucí akce je povinen předat správci v den příjezdu jmenný seznam všech ubytovaných s příslušnými osobními údaji a jakoukoli změnu v počtu osob je povinen okamžitě hlásit správci.

7)     Přezouvání. Vedoucí akce je osobně odpovědný za přezouvání všech ubytovaných. Boty lze odložit v mezipodlaží pod schodištěm a v celém objektu je nutné používat přezůvky.
8)     Škody.  Škody způsobené na objektu Doubravky a jeho vybavení budou dokumentovány v sepsaném protokolu a uhrazeny.
9)     Závady. Zjištěné závady a škody hlásí účastníci akce vedoucímu akce, ten o nich neprodleně informuje správce .

KUCHYNĚ

1)     Stravování.  Stravování účastníků všech akcí na středisku Doubravka probíhá podle předem daného jídelníčku. Měnit jídelníček je možné po domluvě se správcem střediska.  Potraviny nad rámec jídelního lístku lze zajistit pouze na objednávku vedoucího akce za úhradu na místě.
2)     Vegetariáni a zdravotní diety.  Vedoucí akce zodpovídá za to, že počet strávníků s rozlišením na obyčejné a osoby vyžadující zvláštní dietu bude nahlášen nejpozději čtyři dny před zahájením akce.
3)     Doba výdeje stravy.  Standardní časy jídel na středisku Doubravka jsou 8,00 hod. (snídaně), 12,30 hod. (oběd) a 18,00 hod. (večeře).  V případě nepředvídatelných časových posunů je vedoucí akce odpovědný za nahlášení změn v co nejkratším čase. Večeře je vydávána nejpozději do 19,00 hod. V případě pozdějšího příchodu je jídlo ponecháno na talířích v jídelně.
4)     Evidence vydaných jídel.  Správce střediska Doubravka nebo jím pověřený člen personálu eviduje skutečný počet vydaných jídel.
5)     Přístup do kuchyně. Vstup do kuchyně je povolen výhradně osobám zde zaměstnaným a s platným zdravotním průkazem, dále pak vedoucím pracovníkům společnosti za účelem kontroly a vedoucím akce v nezbytně nutných případech (kontrola, koordinace stravy apod.) a pouze v doprovodu zaměstnance střediska. Vstup ostatních osob do kuchyně je možný pouze se souhlasem správce střediska nebo personálu kuchyně.
6)     Nádobí. Nádobí a zařízení kuchyně je určeno výhradně k vaření a stravování; jeho používání pro jiné účely není přípustné a kuchyň jej nezapůjčuje. Výjimku tvoří nádobí určené pro pobyt v terénu (várnice, plastové kelímky), které budou na požádání vydány správcem střediska, popř. kuchyňským personálem.  
7)     Počet strávníků. Vedoucí akce je osobně odpovědný za nahlášení počtu strávníků pro zahajovací den kursu. Změny v tomto počtu v průběhu kursu je nutné hlásit okamžitě a zároveň dohodnout způsob úhrady.
8)     Úklid střediska. Úklid zajišťuje personál střediska. Podmínkou je dodržení předem dohodnuté doby vyklizení a opuštění střediska, včetně předání materiálu.    

 SKLADY A MATERIÁL

1)     Omezení činnosti. Je zakázáno provádět jakoukoli činnost, která poškozuje nebo mění vzhled objektu a přilehlého okolí.
2)     Provozní prostory. Vstup do provozních prostor objektu není povolen, pokud správce střediska neurčí jinak.


Provozní prostory zahrnují:              

A.  kotelny,
B.  dílny u kotelny,
C.  sklep, kde je umístěna studna,
D.  sklad prádla,
E.  kuchyň,
F.  sklad potravin,
G.  chatky používané jako sklady,
H.  prostor čistírny odpadních vod,
I.  prostor podzemních nádrží topného plynu,
J.  prostor studní.


3)     Materiálové vybavení. Za vydávání a přebírání materiálu je osobně odpovědný správce střediska. Osoba, která si vypůjčuje materiál, je zodpovědná za bezproblémové vrácení materiálu. V případě zničení nebo poškození je osobně odpovědná za náhradu škody, která byla způsobena neúměrným opotřebením nebo zničením materiálu. Podrobné informace viz dokument Materiálové vybavení.
4)     Ceny kopírování na Doubravce. Dle aktuálního ceníku.


5)     Používání služebního automobilu.  Správce střediska je osobně odpovědný za hospodárné využívání a údržbu služebního vozidla. Vůz je určen především k zásobování střediska Doubravka a pro další cesty nezbytně spojené s provozem střediska. Ve výjimečných případech může být vozidlo použito pro potřeby  akcí probíhajících na Doubravce, vždy však výhradně po předchozí dohodě a se souhlasem správce střediska  a smí být řízeno vždy jen správcem střediska. Výjimku z tohoto nařízení tvoří případy, kdy je ohroženo zdraví nebo lidské životy.  

CHKO

1) Pravidla pobytu a pohybu v CHKO a přírodní rezervaci Údolí Doubravy. Středisko se nalézá v Chráněné krajinné oblasti Železné hory a na hranici přírodní rezervace Údolí Doubravy (viz. mapa na středisku) - z toho plynou:

2)  Doporučení.
a)    Pohyb uvnitř přírodní rezervace pouze po turisticky značených cestách.
b)    Vstup do koryta řeky je povolen mimo rezervaci
c)    Nevstupovat na soukromé pozemky bez předchozí domluvy s vlastníkem pozemku (zprostředkuje správce).
d)    Hlučné aktivity - bubny, sirény, radia, apod. - je potřeba omezit na dobu mezi 7.00 a 22.00 hod.  Zásady tzv. nočního klidu je nutné dodržovat tak, aby ani aktivity uvnitř objektu nerušily okolí (Tančírna, …)

2)  Stavění lanových překážek.
Pro stavbu nízkých a vysokých lan je vyčleněn prostor v lese nad loukou viz plánek.

 Programy směřujte prosím ve vlastním zájmu mimo území rezervace !

S výběrem vhodného terénu, stejně tak s dalšími problémy je připraven vám poradit správce střediska.

Elektronická evidence tržeb (EET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

SVÁ PŘÁNÍ, NÁVRHY, DOPORUČENÍ A PŘIPOMÍNKY ZAPISUJTE DO „DOUBRAVČÍ
KNIHY“, KTERÁ JE K DISPOZICI VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM STŘEDISKA DOUBRAVKA.
 
                                                  8.1. 2017

                                    Ing.Oldřich Koubek
                                                   JUKO, s.r.o.

Chata Doubravka - www.chatadoubravka.cz